PIT 2018: ulga na dziecko. Kto może z niej skorzystać i w jaki sposób ją rozliczyć?

Korzystając z ulgi podatkowej na dziecko, możesz zapłacić niższy podatek. Kto może skorzystać z takiej opcji i jak rozliczyć ulgę na dziecko w czasie rozliczania PIT 2018?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać ci podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie formularzy PIT-36 i PIT-37. Jest to ulga, z której korzystać mogą rodzice, ale także opiekunowie prawni i rodziny zastępcze.

PIT 2018 - ulga na dziecko. Kto może z niej skorzystać?

Z ulgi na dziecko może skorzystać ten podatnik, który:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Oznacza to, posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej faktycznego wykonywania, utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem oraz płacenie alimentów nie wystarczą, aby skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT  2018.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Ulga na dziecko - PIT 2018. Które dzieci objęte są ulgą podatkową?

Ulga na dziecko w 2018 roku obejmuje te dzieci, które:

 • nie ukończyły 18 roku życia,
 • są niepełnosprawne i otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek),
 • nie ukończyły 25 roku życia, a wciąż uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe,  jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga na dziecko 2018. Ile możemy otrzymać, rozliczając tę ulgę?

Rodzina może otrzymać maksymalnie zwrot 1112,04 zł z tytułu ulgi na jedno dziecko. Dzieląc tę kwotę na 12 otrzymujemy 92,67 zł miesięcznie - o tyle może wzrosnąć dochód rodziny, która rozliczy jedno dziecko. Przy dwójce dzieci kwota ta wynosi 92,67 zł miesięcznie, przy trójce - 166,67 zł miesięcznie, z kolei przy czwórce i większej liczbie dzieci - 225 zł miesięcznie.

PIT 2018. W jaki sposób rozliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę na dziecko rozliczamy w rocznym zeznaniu podatkowym, które możemy składać do 30 kwietnia 2019 roku. Aby rozliczyć ulgę na dzieci, do rozliczenia rocznego należy dołączyć formularz PIT/O, wypełniony według poniższych wytycznych:

 • w części C formularza należy wpisać liczbę dzieci oraz kwotę należnego zwrotu podatku
 • w części E podatnik podaje numery PESEL lub imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci
 • w dalszej części formularza należy zaznaczyć czas obowiązywania ulgi 0 zazwyczaj ulga ta przysługuje za cały rok, ale może obowiązywać także na kilka miesięcy, np. w przypadku urodzenia dziecka
 • wyliczoną kwotę ulgi na dziecko należy wpisać do formularza, na których rozliczamy PIT za 2018 rok (PIT-36 lub PIT-37)
 • rodzice, którzy składają wspólne zeznanie podatkowe muszą wpisać ulgę na każde dziecko, z kolei ci, którzy składają zeznania podatkowe oddzielnie, muszą ustalić, w jakich proporcjach chcą otrzymać ulgę i określić to procentowo
Więcej o: