Badania okresowe dzień wolny. Sprawdź, czy przysługuje ci wynagrodzenie za czas spędzony u lekarza

Badania okresowe a nieobecność w pracy. Czy po zakończonym badaniu lekarskim pracownik musi wrócić do pracy? Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się, czy pracodawca może dać pracownikowi dodatkowy dzień wolny za badania lekarskie. Zapis w Kodeksie pracy nie pozostawia wątpliwości.

Pracodawca ma obowiązek stosować środki zapobiegające chorobom związanym z wykonywaną pracą oraz chorobom zawodowym. Jednym z tych elementów jest przeprowadzanie na koszt pracodawcy badań lekarskich pracowników

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?

Czy dzień na badania okresowe jest płatny? Co mówią o tym przepisy? 

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy zarówno okresowe, jak i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracownik, który udał się na badania, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Co więcej, jeśli badania były przeprowadzane w innej miejscowości, to przysługuje mu zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi przy podróżach służbowych

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie

- czytamy w treści § 4 artykułu art. 229 Kodeksu pracy.

Czy po badaniach okresowych trzeba wrócić do pracy? Kodeks pracy mówi o tym jasno 

Prawnikowi nie przysługuje dzień wolny za wykonanie badań lekarskich. Jest zobowiązany do powrotu do pracy po odbyciu wizyty lekarskiej, o ile pracodawca nie postanowił inaczej. Jeśli pracownik po odbytym badaniu nie wróci do pracy, pracodawca, może żądać od niego wyjaśnień, z jakiego powodu nie stawił się w pracy. Co grozi pracownikowi za niestawienie się do pracy? Mówi o tym Art. 108  Kodeksu pracy. Pracodawca może zastosować kare upomnienia lub nagany. Za opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia pracodawca może także zastosować karę pieniężną

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń

- informuje § 3 Art. 108 Kodeksu pracy. 

Więcej o: