Dodatkowe pieniądze do emerytury za wychowanie dzieci. ZUS je wypłaci, jeśli spełnisz ten istotny warunek

W przypadku niektórych emerytura może być jeszcze wyższa. Seniorki oraz seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze, które otrzymają za wychowanie konkretnej liczby dzieci. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tzw. Mama 4 plus? Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest dla wszystkich.

Zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie rządowej, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to program wspomagający osoby, które niegdyś poświęciły się opiece nad dziećmi i wychowały przynajmniej czworo pociech. Dodatek do świadczenia emerytalnego ma rekompensować straty, jakie ponieśli w wyniku rezygnacji z kariery zawodowej. Wsparcie skierowane jest do seniorów, którzy nie mają prawa do emerytury lub kwota ich świadczenia jest niższa od minimalnej emerytury w danym roku

Zobacz wideo Gwiazdy narzekają na za niskie emerytury i ratują się dalszą aktywnością zawodową

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Program "Mama 4+" 2023. Komu przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma swoje ograniczenia. W głównym założeniu dodatek przysługuje osobom, które nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub porzuciły ją na rzecz wychowywania co najmniej czworga dzieci. Nie chodzi tu wyłącznie o kobiety, ponieważ o pieniądze mogą ubiegać się: 

  • matki, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,, 
  • ojcowie, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Na tym jednak nie koniec. Wnioskodawcy muszą spełnić również szereg innych warunków. Powinni: 

  • mieć polskie obywatelstwo, 
  • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce,
  • w przypadku cudzoziemców pobyt na terenie naszego kraju musi być zalegalizowany. 

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Nie każdy dostanie tyle samo pieniędzy 

Świadczenie uzupełniające "Mama 4+" jest co roku waloryzowane, a od 1 marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. ZUS wypłaca świadczenie co miesiąc, jednak w każdym przypadku ostateczna kwota może być inna. 1588,44 zł otrzymają wyłącznie osoby, które nie pobierają emerytury lub renty - tylko one mogą liczyć na świadczenie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast jeśli rodzic otrzymuje świadczenie, które jest niższe od minimalnej emerytury, to zostanie ono uzupełnione o tę różnicę. Aby ubiegać się o dodatek, należy złożyć wniosek za pośrednictwem placówki ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty niezbędne do potwierdzenia, czy indywidualna sytuacja upoważnia do otrzymania świadczenia. Pełna lista dokumentów dostępna jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj najważniejsze będą m.in. PESELE dzieci, akty urodzenia, informacje o sytuacji osobistej, materialnej, rodzinnej i majątkowej oraz orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Więcej o: