Kolejne rewolucyjne zmiany w świadczeniach 2023. Te osoby dostaną co miesiąc jeszcze więcej pieniędzy

Od 1 stycznia 2023 zostały wprowadzone zmiany znoszące obowiązek opłacania składek zdrowotnych dla niektórych ubezpieczonych. Dotyczy to w sumie 11 różnych grup osób. Zmienione procedury czekają również płatników składek. Kto dokładnie powinien zapoznać się z nowymi przepisami? Wyjaśniamy.

Nowe przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od początku tego roku. O zmianach, które dotyczą 11 grup osób, możemy przeczytać na stronie ZUS-u.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Koniec z opłacaniem składki zdrowotnej dla 11 grup. Kogo objęły zmiany?

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnieni z opłacana składek zdrowotnych są:

 1. osoby pobierające rentę, którym przyznano rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin;
 2. żołnierze,
 3. uczniowie w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 4. dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej,
 5. bezrobotni niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium,
 6. osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 7. studenci i doktoranci,
 8. kombatanci i osoby represjonowane,
 9. działacze opozycji antykomunistycznej,
 10. cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 11. absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Nowe przepisy dotyczące składek zdrowotnych. Co zmiany oznaczają dla płatników składek?

Jak informuje ZUS w przytoczonym powyżej komunikacie, płatnicy składek za wskazane grupy ubezpieczonych powinni zgłaszać te osoby do ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZZA lub na ZUS ZUA (jeśli podlegają one ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu). Nie powinni również składać raportów ZUS RCA, choć raport imienny ZUS RCA ze wskazanym kodem tytułu ubezpieczenia i zerową lub pustą składką na ubezpieczenie zdrowotne będzie również uznany za poprawny.

Nowe przepisy a waloryzacja rent i emerytur 2023. Te osoby dostaną wyższe świadczenia

Wprowadzone zmiany dla części rencistów oznaczają wyższe świadczenia od marca 2023. Wynika to przede wszystkim z tegorocznej waloryzacji, przy czym brak obowiązku odprowadzenia składek zdrowotnych przełoży się na wzrost kwoty netto świadczenia. Przypomnijmy, że wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% dochodu.

Więcej o: